1. Qui és el Responsable de Tractament de les seves dades personals?

L'informem que les dades personals que vostè ens ha facilitat seran trac- tats com a responsable de tractament per REICO S.C.C.L., amb domicili en C/ Disseminat, s/n Lligallo del Ganguil 43894 CAMARLES (Tarragona).

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l'efecte del que preveu el RGPD, REICO S.C.C.L. l'informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporats als nostres sis- temes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web. Les operacions pre- vistes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les con- sultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de REICO S.C.C.L. pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web, quan aquest hagi estat sol·licitat per l'Usuari.

3. Quines dades recopilem i quan?

Per a proporcionar-li els serveis que sol·liciti, li demanarem unes certes da- des personals. Per exemple, quan es posi en contacte amb el nostre lloc web o bé per a la celebració d'un contracte en línia de prestació de ser- veis. En tot cas les finalitats estan recollides en l'apartat anterior. Aquestes dades personals inclouen les seves:

• Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic.

• Cookies del lloc web regulades en la política de cookies: [link a política de cookies]

4. Quina és la base jurídica del tractament de les seves dades personals?

L'atorgament del consentiment per la seva part mitjançant la casella de verificació no pre-marcada, amb la finalitat d'obtenir informació pre- contractual per a l'execució de serveis descrits en l'apartat 2 de la present política de privacitat. En tot cas, i sempre que ens trobem davant tractaments de dades de caràcter personal necessaris per a li consecució d'un pre-contracte o contracte, conforme al que es disposa en l'art. 6.1.c del RGPD, el tractament serà lícit per part del responsable de tractament.

Així mateix, se li sol·licitarà el consentiment exprés per a l'enviament de comunicacions comercials mitjançant una casella de verificació no pre- marcada.

5. A qui facilitarem les seves dades personals?

Es preveu la comunicació de les seves dades de caràcter personal a aquells amb encarregats de tractament amb els quals s'efectuïn tracta- ments de dades de caràcter personal per a la prestació de serveis con- tractats per l'interessat amb el responsable de tractament.

Igualment, se cediran les dades per imperatiu legal entre altres a entitats o organismes públics com ara els cossos i forces de seguretat de l'Estat, els Jutjats i Tribunals, advocats, procuradors, perits; a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, així com en aquelles situacions en les quals vostè hagi atorgat el seu consentiment exprés per a la cessió.

No cedirem les seves dades personals a tercers situats en països fora de la Unió Europea, excepte en el cas que, per a poder complir amb les fi- nalitats enunciades en la clàusula segona, comunicant-se aquestes dades a alguns dels nostres col·laboradors externs, com ara proveïdors

de serveis logístics i/o informàtics com l'hostalatge de llocs web, la provisió d'infraestructura, i altres serveis similars.

En cas de noves cessions, se li sol·licitarà el consentiment previ a aquestes.

6. Durant quant temps mantindrem les seves dades personals?

Aquestes dades de caràcter personal es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s'han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels quals li emparen. Una vegada finalitzi la prestació del servei encomanat, es mantindran degudament bloquejats segons el que s'estableix per la normativa sectorial vigent, i en concret,

• Quatre anys en cas de mandat tributari en virtut de l'art. 21 de la llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

• Cinc anys per a la formulació, exercici o la defensa de reclama- cions, en virtut del que es disposa en l'art. 1.964.2 del C. C.

7. Quins són els seus drets com a titular de les seves dades personals?

Té dret a sol·licitar l'accés, la rectificació de les seves dades personals in- correctes o inexactes, la portabilitat, i la supressió de les seves dades per- sonals, entre altres motius, quan les dades ja no són necessaris per als fins per als quals es van recollir.

També podrà sol·licitar en determinades situacions, la limitació del trac- tament de les seves dades personals, conservant-los únicament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
Podrà també oposar-se al tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 
Segons el que es disposa en l'Art. 7.3 RGPD, té dret a retirar el consenti- ment prestat en qualsevol moment, sense que la retirada del consenti- ment afecti la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d'a- quest. Se l'informa que, si exerceix aquest dret, no se li podrà proporcionar la informació sol·licitada, ni procedir a l'enviament de comunicacions co- mercials.
 
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, vegeu l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que poden ha- ver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).
 
Podrà exercitar tots aquests drets dirigint-se a REICO S.C.C.L., amb domicili a C/ Disseminat, s/n Lligallo del Ganguil 43894 CAMARLES (Tarragona) o bé per correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en tots els casos, junta- ment amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret (N.I.E., passaport), indicant el tipus de dret que vol exercir.
 
8. Obligatorietat

Algunes de les caselles en les quals l'usuari ha d'introduir les seves dades personals estan marcades amb un asterisc (*), cosa que significa l'obliga- torietat de l'usuari d'emplenar els mateixos ja que en cas contrari, no es podrà cursar la sol·licitud efectuada per l'usuari.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat, suposa la impossibilitat de rebre la informació sol·li- citada ni publicitat.

9. Principis del tractament

Les dades personals proporcionades per l'usuari són tractats de conformi- tat amb el que es disposa en l'Art. 5 i 6 del RGPD, de manera lícita lleial i transparent, recollits amb les finalitats a dalt especificades, sent les matei- xes legítimes, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins. Així mateix, es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.

A més les dades recollides són adequats, pertinents i limitats en relació amb els fins per als quals són tractats.

10. Veracitat i exactitud de les dades personals de l'usuari

L'usuari garanteix que les dades aportades són verídics, exactes i cor- rectes, i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es pogués pro- duir en aquests amb la finalitat de donar compliment al principi d'exacti- tud de les dades de caràcter personal establert pel RGPD.

L'usuari exonera a REICO S.C.C.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

11. Mesures de seguretat

REICO S.C.C.L. com a responsable del Lloc web i segons el que es disposa en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d'aquest moment RGPD), La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d'ara endavant LOPDGDD i resta de normativa d'aplicació, té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament, així com de les dades de caràcter personal introduïts. En concret, s'han adoptat mesures que persegueixen aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són la confidencialitat (entesa com la limitació d'accés a la informació per per- sones no autoritzades), la integritat (entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat) i la disponibilitat (entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat).

12. Acceptació i consentiment

Mitjançant la indicació i introducció de les dades personals, i clickan en la casella de verificació de consentiment, vostè atorga el consentiment inequívoc i exprés a perquè procedeixi al tractament de les dades personals facilitades per a les finalitats esmentades anteriorment.

13. Canvis en la present política de privacitat

REICO S.C.C.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

14. Correu-vos comercials

Només seran remesos quan siguin expressament sol·licitats per l'usuari, per això en els formularis de contacte del nostre lloc web té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a la recepció d'aquest, amb inde- pendència de la informació comercial puntualment sol·licitada.